Tập ảnh : TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI TỔ CHỨC CHO HỌC SINH THAM QUAN, NGOẠI KHÓA TẠI ĐỀN HÙNG - PHÚ THỌ

105